NY kristen friskule i Skodje kommune

Møre barne- og ungdomsskule Skodje er den tredje Møre-skulen på Sunnmøre.
Skuleeigar, Sunnmøre Indremisjon, har vore ein god samarbeidspartnar og eigar for desse skulane sida 1996.

Ingen skular er nøytrale, alle formidlar tru og livssyn – men KVA kan vere nokså ulikt. 
På Møre Skodje vil vi vere ærlege og tydlege på kva innhald og verdiar som vert formidla.

Skulen er ein grunnskule med kristen formålsparagraf og eigen læreplan i Kr.domsfaget, godkjend av Utdanningsdirektoratet. Øvrige fag og skuletilbod gjeld på lik linje som offentlege skular.

Vi vektlegg høg fagleg og pedagogisk kvalitet i all undervisning og anna arbeid ved skulen!

Skulen har NULLTOLERANSE for mobbing og vil arbeide aktivt for HØG trivsel både for elevar og personale.

Møre barne- og ungdomsskule Skodje vil gjerne hjelpe foreldre med utdanning og utrustning av sine born til å verte framtidas trygge og sjølvstendige vaksne!

Skulen vart starta opp i august 2015 i leigde lokalar i Brusdalen (Skodje kommune),
og tek imot elevar på 1. – 10.trinn.